Privatlivspolitik - Sund Vægt

Center for Børn og Unges Sundhed behandler oplysninger om dig og dit barn. Det betyder, at vi indsamler og gør brug af en række oplysninger om dig og dit barn.

Center for Børn og Unges Sundhed er en del af Københavns Kommune, Borups Allé 177, 2400 København NV, CVR-nr.: 64942212.

Københavns Kommune er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger.

Spørgsmål og svar om privatlivspolitikken

Vis alle

Hvilke oplysninger behandler vi?

Center for Børn og Unges Sundhed fører journal og behandler i den forbindelse almindelige og følsomme oplysninger om dig og dit barn, som du giver os eller vi observerer i forbindelse med jeres forløb. Formålet med jeres forløb er at hjælpe og støtte dit barn til en sundere vægt.

Det er bl.a.:

  • cpr. nummer, navn og kontaktoplysninger
  • oplysninger om jeres livsstil og helbred
  • oplysninger om socioøkonomiske og familiemæssige forhold
  • oplysninger fra den henvisning, som Center for Børn og Unges Sundhed har modtaget fra jeres egen læge, sundhedsplejerske, hospitalet eller andre
  • jeres aftaler i centret
  • jeres ønsker til og mål for forløbet.

Hvad bruger vi oplysningerne til?

Center for Børn og Unges Sundhed bruger oplysningerne til at støtte jer bedst muligt ift. jeres behandlingsforløb. Formålet med behandling af personoplysningerne er:

  • At kunne indkalde jer til et forløb i Center for Børn og Unges Sundhed og tilbyde jer forskellige indsatser, som kan hjælpe og støtte dit barn til en sundere vægt.
  • At kunne sende en besked til egen læge, sundhedsplejerske og/eller hospital efter endt forløb, så vedkommende kan følge op og hjælpe jer videre med en sund vægt.
  • At kunne kvalitetsforbedre og videreudvikle centrets indsatser.

Hvem modtager og behandler dine og dit barns personoplysninger?

Det er kun relevante medarbejdere i Center for Børn og Unges Sundhed, der behandler oplysningerne, og alle medarbejdere har tavshedspligt.

Dine personoplysninger vil blive behandlet af Københavns Kommunes databehandlere. Kommunen har indgået aftaler med databehandlerne og fører tilsyn med databehandlernes overholdelse af aftalerne efter gældende regler herom.

Hvem videregiver vi dine og dit barns personoplysninger til?

Center for Børn og Unges Sundhed indhenter dit samtykke til, at vi efter endt forløb sender en besked til jeres egen læge, sundhedsplejerske og/eller hospital med oplysninger om, hvilke indsatser I har modtaget, og hvordan jeres forløb i centret har været. Dette har det formål, at jeres egen læge eller sundhedsplejerske bedre kan følge op og hjælpe jer videre med en sund vægt.

Dine og dit barns personoplysninger må ikke videregives til andre formål end dette, uden at du informeres og giver særskilt samtykke til det, medmindre anden lovgivning gør, at specifikt samtykke ikke er nødvendigt.

Opbevaring af dine og dit barns personoplysninger

Personoplysninger registreret hos Center for Børn og Unges Sundhed vil blive opbevaret i 5 år fra afslutningen af jeres forløb. Hvis der bliver skrevet notater ind i journalen efter sidste aftale i centret, opbevarer vi oplysningerne i yderligere 5 år efter dette tidspunkt.

Lovgrundlag

Center for Børn og Unges Sundhed arbejder på grundlag af Sundhedslovens §119 om forebyggende virksomhed, journalføringsbekendtgørelsen samt Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra c og art. 9, stk. 2, litra b.

Det betyder bl.a. at Center for Børn og Unges Sundhed er forpligtet til at føre journal. Du kan læse lovteksten på www.retsinformation.dk.

Dine rettigheder

Vis alle

Om dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandlinger af oplysninger om dig.

Hvis du vil bruge dine rettigheder, skal du kontakte Center for Børn og Unges Sundhed.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som Københavns Kommune behandler om dig, dog med visse undtagelser, der er fastsat i lovgivningen.

Ret til berigtigelse

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv berigtiget. Du har også ret til at få dine oplysninger suppleret med yderligere oplysninger, hvis dette vil gøre dine personoplysninger mere fuldstændige og/eller ajourførte, og det tjener det formål oplysningerne er registreret for.

Ret til sletning

Da kommunen er en offentlig myndighed, vil vi som udgangspunkt først kunne slette oplysninger om dig, når vi ikke længere har pligt til at opbevare oplysningerne jf. bekendtgørelse om journalføring.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til dette, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke.

Dog kan kommunen med henblik på at fastlægge retskrav eller gøre disse gældende, eller for at beskytte personlige interesser eller vigtige samfundsinteresser, fortsat behandle dine oplysninger.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Kontaktinformation på databeskyttelsesrådgiveren

Databeskyttelsesrådgiveren i Københavns Kommune hjælper med at besvare spørgsmål om rettigheder, og hvordan Københavns Kommune behandler dine personoplysninger.

Læs om databeskyttelsesrådgiverens rolle på kk.dk

Læs om databeskyttelsesrådgiverens rolle på datatilsynet.dk

Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren om dine rettigheder i henhold til databeskyttelseslovgivningen. Se kontaktinformation herunder.

Kontakt databeskyttelsesrådgiveren

Databeskyttelsesrådgiveren

Datatilsynet

På Datatilsynets hjemmeside kan du finde Datatilsynets vejledning om de rettigheder, du har som registreret. Hvis du er utilfreds med kommunens behandling af oplysninger om dig, kan du klage til Datatilsynet.